Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[15,18,16,17,19],"check":8,"setId":1},{"type":1,"a":4,"b":9,"setId":0},{"type":2,"a":26,"b":67,"setId":1},{"id":3},{"id":0,"list":[2],"setId":1},{"base":9,"power":2},{"base":2,"power":4},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=2;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3]}",{"A":{"x":104,"y":171},"B":{"x":293,"y":152},"type":1},{"diem":1,"A":{"x":153,"y":161},"B":{"x":242,"y":114},"c":1,"type":1},{"type":1,"edge1":18,"edge2":12,"dv":0,"goc":2,"ngon":2},{"A":{"x":53,"y":132},"B":{"x":348,"y":180},"c":5,"edges":[14,14],"type":1,"dv":2,"diem":5}]
[[1],[1,2],"41","H,O,A,C","1","81","2^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[1],"6","14"]