Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,19,15,20,16],"check":19,"setId":3},{"type":0,"a":9,"b":17,"setId":2},{"type":5,"b":142,"setId":2},{"id":4},{"id":0,"list":[18,19,12,8,20,13],"setId":1},{"base":5,"power":3},{"base":7,"power":2},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"A":{"x":110,"y":151},"B":{"x":306,"y":177},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":160,"y":156},"B":{"x":243,"y":103},"c":3,"type":3},{"type":0,"edge1":6,"edge2":15,"dv":0,"goc":6,"ngon":4},{"A":{"x":26,"y":110},"B":{"x":362,"y":175},"c":7,"edges":[23,10],"type":0,"dv":1,"diem":2}]
[[0],[0,3],"143","D,A,O,T","6","125","7^2","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"21","33"]