Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[16,11,17,18,20,5],"check":6,"setId":4},{"type":1,"a":81,"b":86,"setId":2},{"type":2,"a":35,"b":48,"setId":3},{"id":4},{"id":1,"list":[17,4,20,9,19,14,1],"setId":4},{"base":6,"power":3},{"base":17,"power":7},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=0;\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"A":{"x":109,"y":150},"B":{"x":294,"y":145},"type":1},{"diem":6,"A":{"x":156,"y":153},"B":{"x":246,"y":117},"c":2,"type":3},{"type":0,"edge1":5,"edge2":7,"dv":0,"goc":7,"ngon":2},{"A":{"x":51,"y":159},"B":{"x":380,"y":122},"c":5,"edges":[16,16],"type":1,"dv":0,"diem":0}]
[[1],[1,2],"13","D,A,O,T","7","216","17^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[0],"12","16"]