Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2353 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,10,16,20],"check":10,"setId":3},{"type":1,"a":73,"b":79,"setId":3},{"type":0,"a":71,"b":148,"setId":1},{"id":3},{"id":1,"list":[16,20,17,13,18,19,15],"setId":3},{"base":4,"power":2},{"base":17,"power":4},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"A":{"x":113,"y":139},"B":{"x":307,"y":135},"type":1},{"diem":2,"A":{"x":155,"y":152},"B":{"x":236,"y":119},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":17,"edge2":9,"dv":1,"goc":2,"ngon":4},{"A":{"x":54,"y":120},"B":{"x":350,"y":191},"c":3,"edges":[9,21],"type":0,"dv":0,"diem":3}]
[[0],[1,2],"78","H;O;A;C","7","16","17^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[0],"8","30"]