Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

hùng đẹp trai
12 điểm
Phạm Thị Thanh Huyền
12 điểm
Trương Mạnh Tuân
12 điểm
Trần Nguyễn Hà My
12 điểm
Chu Công Đức
12 điểm

Có 888 người đã làm bài