Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

Các số có 6 chữ số, hàng, lớp, dãy số tự nhiên,..

00:00

Điểm cao:

Trần Thành Đức
10 điểm
nguyễn quang vinh
10 điểm
Kato kid
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm
Trịnh Quang Trường
10 điểm

Có 198 người đã làm bài