Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Fuck You
10 điểm

Có 1534 người đã làm bài

[{"imageId":"gl3","m1":13,"m2":11,"imageName":"bông hoa","url":"https://olm.vn/skill/images/bonghoa.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":3}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"3\",\"5\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"4\",\"4\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"0\"]","[\"6\"]","[\"6\",\"4\",\"6\"]"]