Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Fuck You
10 điểm

Có 1534 người đã làm bài

[{"imageId":"gl4","m1":8,"m2":10,"imageName":"quả bóng rổ","url":"https://olm.vn/skill/images/bongro.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,0,3],\"c\":6}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"1\",\"4\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"5\",\">\",\"1\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"4\",\"6\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"0\"]","[\"6\"]","[\"2\",\"5\",\"6\"]"]