Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Hải Nam
10 điểm

Có 8502 người đã làm bài

[{"imageId":"gl13","m1":13,"m2":11,"imageName":"bẹ chuối","url":"https://olm.vn/skill/images/naichuoi.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0],\"c\":10}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"1\",\"4\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"5\",\"4\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"5\",\"5\",\"5\"]"]