Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Hải Nam
10 điểm

Có 8473 người đã làm bài

[{"imageId":"gl9","m1":10,"m2":11,"imageName":"quả dâu","url":"https://olm.vn/skill/images/dau.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3],\"c\":9}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"2\",\"5\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"2\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"2\",\"5\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"6\",\"5\",\"5\"]"]