Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hermit
10 điểm

Có 8618 người đã làm bài

[{"imageId":"gl15","m1":6,"m2":8,"imageName":"ngôi sao","url":"https://olm.vn/skill/images/ngoisao.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,1,2],\"c\":10}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"1\",\"5\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"5\",\">\",\"4\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"1\",\"5\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"4\",\"6\",\"5\"]"]