Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hermit
10 điểm

Có 8618 người đã làm bài

[{"imageId":"gl6","m1":12,"m2":10,"imageName":"cái chuông","url":"https://olm.vn/skill/images/caichuong.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":6}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"3\",\"4\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"5\",\">\",\"4\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"3\",\"5\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"3\",\"5\",\"5\"]"]