Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Hải Nam
10 điểm

Có 8505 người đã làm bài

[{"imageId":"gl12","m1":13,"m2":11,"imageName":"quả lê","url":"https://olm.vn/skill/images/le.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":7}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"2\",\"5\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"3\",\">\",\"1\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"2\",\"5\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"4\",\"6\",\"5\"]"]