Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Hải Nam
10 điểm

Có 8456 người đã làm bài

[{"imageId":"gl21","m1":9,"m2":11,"imageName":"quả táo","url":"https://olm.vn/skill/images/tao.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1],\"c\":9}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"2\",\"4\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"5\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"5\",\"5\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"3\",\"6\",\"6\"]"]