Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Fuck You
10 điểm

Có 1534 người đã làm bài

[{"imageId":"gl1","m1":7,"m2":9,"imageName":"bộ chìa khóa","url":"https://olm.vn/skill/images/bochiakhoa.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2],\"c\":2}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"2\",\"5\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"2\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"3\",\"6\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"5\",\"4\",\"6\"]"]