Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Fuck You
10 điểm

Có 1534 người đã làm bài

[{"imageId":"gl14","m1":10,"m2":12,"imageName":"ngôi nhà","url":"https://olm.vn/skill/images/ngoinha.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,3,1],\"c\":1}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"3\",\"5\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"5\",\"5\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"2\",\"4\",\"5\"]"]