Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Hải Nam
10 điểm

Có 8502 người đã làm bài

[{"imageId":"gl9","m1":15,"m2":13,"imageName":"quả dâu","url":"https://olm.vn/skill/images/dau.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0],\"c\":7}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"2\",\"4\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"2\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"6\",\"6\",\"6\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"3\",\"5\",\"5\"]"]