Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hermit
10 điểm

Có 8600 người đã làm bài

[{"imageId":"gl5","m1":11,"m2":9,"imageName":"bút lông","url":"https://olm.vn/skill/images/butmau.png","q1":"A","q2":"B","da":"B"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,0,2],\"c\":5}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["B"],"[\"3\",\"5\",\"4\"]","[0,1,2,3]","[\"5\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"2\",\"6\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"2\",\"6\",\"6\"]"]