Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

Kiểm tra về các số trong phạm vi 5, dấu bé hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng, số 6,...

00:00

Điểm cao:

Lưu Hà Vi
10 điểm
lê thanh trí
10 điểm
Thanh Trí Lê
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Minh Minh
10 điểm

Có 9189 người đã làm bài

[{"imageId":"gl17","m1":8,"m2":9,"imageName":"quả bong bay","url":"https://olm.vn/skill/images/quabongbay.png","q1":"A","q2":"B","da":"A"},"{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2],\"c\":4}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\"}"]
[["A"],"[\"2\",\"5\",\"5\"]","[0,1,2,3]","[\"4\",\">\",\"3\"]","[\"2\",\"4\"]","[\"5\",\"4\",\"5\"]","[0,1,1,1]","[\"<\"]","[\"6\"]","[\"4\",\"6\",\"5\"]"]