Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 33

Dưới đây là danh sách 11 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Luna Nguyễn10 8 phút - 41 giây2019-09-07 19:29:08 1 Xem bài làm
2 Lê Tuấn Sơn9 12 phút - 20 giây2019-09-09 16:23:38 1 Xem bài làm
3 Cấn Khánh An9 20 phút - 40 giây2019-09-12 18:40:55 1 Xem bài làm
4 Agru Bui8.5 11 phút - 5 giây2019-09-06 06:32:49 1 Xem bài làm
5 Phạm Phương Anh8.5 15 phút - 59 giây2019-09-15 09:21:30 1 Xem bài làm
6 tronghieu8.5 35 phút - 1 giây2019-09-17 22:34:45 1 Xem bài làm
7 Trần Thị Như Quỳnh8.3 9 phút - 55 giây2019-09-16 21:01:52 1 Xem bài làm
8 Bui Danh8 8 phút - 47 giây2019-09-10 21:54:49 1 Xem bài làm
9 Trinh Thi Thanh Hang7.8 7 phút - 45 giây2019-09-14 12:37:19 1 Xem bài làm
10 Lại Lâm Nhi7.5 11 phút - 5 giây2019-09-04 21:21:46 1 Xem bài làm
11 HỒ VÕ CẨM ĐÀO7.5 12 phút - 11 giây2019-09-15 15:12:30 1 Xem bài làm