Lớp 6 - Kiểm tra tháng 8

Kiểm tra khảo sát kiến thức lớp 5, làm quen kiến thức lớp 6

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
10 điểm
Vũ Xuân Hưng
9.5 điểm
Nguyễn Trần Trung Nghĩa
9.5 điểm
nguyễn đăng hoàng anh
9.5 điểm
Nghiêm Phương Anh
9 điểm

Có 144 người đã làm bài