Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Vũ Phan Như Nguyệt
10 điểm
Phạm Quốc Đạt
10 điểm
Phạm Khánh Châu
10 điểm
Chu Trần Đức
10 điểm
Đinh Thị Ánh Tuyết
10 điểm

Có 1326 người đã làm bài

[{"E1":[5,1,34],"E2":[-3,-5,6],"N":[8,-6]},"{\"js\":\"p.can=[2,6,5,7,3];p.n=[3,6];p.a=-3;p.de=4;p.va=[4,5,7];\"}","{\"js\":\"p.can=[6,2,5,3,7];p.n=[3,4];p.a=-2;p.b=[5,1];p.de=8;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.va=[[12,9],[10,8],[12,8],[15,12],[15,10]];p.a=-2;p.t=3;\"}","{\"js\":\"p.n=[[0.5,1.5],[1,1.5],[0.5,1],[1.5,2]];p.v=[9,10,11];\"}","{\"js\":\"p.k=0;p.a=3;p.b=4;\"}","{\"js\":\"p.s=2;p.k=1;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=16;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.r=4;\",\"order\":[3,0,1,2]}"]
[["8","-6"],"[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"3\",\"3\",\"0\",\"\\\\dfrac{192}{25}\",\"\\\\dfrac{9}{2}\",\"\\\\dfrac{75}{16}\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"9\"]","[\"10,5\",\"11,5\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"3\"]"]