Lớp 9 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

tiểu vân (ookami )
10 điểm
nguyễn ngọc minh quân
10 điểm
Dương Minh Hiếu
9.5 điểm
Ngô Công Tuấn Anh
9 điểm
Nguyễn Thị Lan Hương
9 điểm

Có 104 người đã làm bài

[{"E1":[5,1,34],"E2":[-3,-5,6],"N":[8,-6]},"{\"js\":\"p.can=[2,6,5,7,3];p.n=[3,6];p.a=-3;p.de=4;p.va=[4,5,7];\"}","{\"js\":\"p.can=[6,2,5,3,7];p.n=[3,4];p.a=-2;p.b=[5,1];p.de=8;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.va=[[12,9],[10,8],[12,8],[15,12],[15,10]];p.a=-2;p.t=3;\"}","{\"js\":\"p.n=[[0.5,1.5],[1,1.5],[0.5,1],[1.5,2]];p.v=[9,10,11];\"}","{\"js\":\"p.k=0;p.a=3;p.b=4;\"}","{\"js\":\"p.s=2;p.k=1;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=16;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.r=4;\",\"order\":[3,0,1,2]}"]
[["8","-6"],"[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"3\",\"3\",\"0\",\"\\\\dfrac{192}{25}\",\"\\\\dfrac{9}{2}\",\"\\\\dfrac{75}{16}\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"9\"]","[\"10,5\",\"11,5\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"3\"]"]