Lớp 8 - Kiểm tra tháng 2

00:00

Điểm cao:

hoàng văn thuận
10 điểm
Nguyễn Duyên
10 điểm
Đinh Phong Lan
10 điểm
Vũ Đình Thái
10 điểm
tuan pham anh
9.5 điểm

Có 111 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[10,13,6];p.b=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=[8,12,13];\",\"order\":[2,4,3,5,1,0]}","{\"js\":\"p.a=2;p.x=4;p.n=[2,4,5];\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.n=[2,3,5,1];p.dau=[-1,1,1,1];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.t=5;\"}","{\"js\":\"p.l=[[48,6,8],[42,6,9],[40,5,8],[45,5,9],[42,6,8],[35,5,7],[40,5,6],[42,6,7]];\"}","{\"js\":\"p.b=3;p.a1=4.5;p.k=1.1;\",\"order\":[4,0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=4;p.j=1;p.b=7;p.co=[\\\"DarkCyan\\\",\\\"MediumSeaGreen \\\",\\\"orange\\\",\\\"brown\\\",\\\"purple\\\",\\\"green\\\",\\\"CornflowerBlue\\\",\\\"BlueViolet\\\",\\\"blue\\\"];\"}","{\"js\":\"p.co=[\\\"purple\\\",\\\"blue\\\",\\\"DarkCyan\\\",\\\"orange\\\",\\\"MediumSeaGreen \\\",\\\"brown\\\",\\\"green\\\",\\\"BlueViolet\\\",\\\"CornflowerBlue\\\"];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=17;p.b=20;\"}"]
["[\"3\",\"\\\\dfrac{29}{10}\",\"\\\\dfrac{-29}{30}\"]","[\"0\",\"2\",\"4\"]","[\"4\"]","[\"0\",\"1\"]","[\"0\"]","[\"\\\\dfrac{-7}{3}\"]","[\"9\"]","[\"48\"]","[\"0\"]","[\"11\",\"\\\\dfrac{4}{11}\",\"\\\\dfrac{4}{11}\",\"\\\\dfrac{4}{11}\",\"4\"]","[\"0\"]","[\"\\\\dfrac{17}{20}\"]"]