Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":4},"x":{"ts":-2,"ms":1},"y":{"ts":1,"ms":2}},{"a":{"ts":-4,"ms":1},"c":7,"s":1.5},{"a":3,"b":-3,"t":1,"o":0,"x":1.5},{"l":5,"n":14,"ds":[10,9,10,5,11,10,8,6,9,10,7,8,6,6],"q":1,"v":5},{"l":1,"n":18,"ds":[10,15,15,15,14,13,13,16,14,15,13,12,13,10,12,13,14,13],"q":0,"o":[3,1,0,2],"v":4},{"x":[172,82,230],"t":1,"N":2,"c":2,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[2,5,4,0,1,3]},{"x":[236,94,209,67],"t":0,"N":10,"c":1,"s":1,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":0,"b":-36,"a":-144,"c":7,"N":3},{"N":9,"a":32,"b":24,"c":1,"t":1},{"na":2,"a":6,"b":8,"c":2,"t":2,"h":2,"gt":4}]
[[0],[{"x":240,"y":360},{"x":200,"y":200}],"\frac{3}{2}",["1","3","1","2","2","4","1"],[2],[0,3,4],"NMP","36","\frac{96}{5}","10"]