Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":3},"x":{"ts":-3,"ms":1},"y":{"ts":2,"ms":1}},{"a":{"ts":-2,"ms":3},"c":8,"s":-4},{"a":8,"b":-7,"t":0,"o":0,"x":{"ts":3,"ms":7}},{"l":2,"n":14,"ds":[32,32,35,36,35,32,31,30,32,35,34,32,32,31],"q":5,"v":5},{"l":4,"n":20,"ds":[10,9,12,10,9,10,11,7,5,9,8,7,8,5,7,6,11,5,9,7],"q":5,"v":5},{"x":[152,65,258,171],"t":0,"N":7,"c":2,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[2,4,1,3,0,5]},{"x":[21,69,209,257],"t":1,"N":9,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[1,3,2],"g":2},{"t":1,"b":-64,"a":-128,"c":8,"N":5},{"N":9,"a":6,"b":8,"c":5,"t":2},{"na":9,"a":12,"b":5,"c":6,"t":1,"h":2,"gt":2}]
[[0],[{"x":80,"y":120},{"x":320,"y":280}],"\frac{-25}{7}","1","1",[0,2,4],"MKL","64","\frac{24}{5}","13"]