Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":2},"x":{"ts":-3,"ms":1},"y":{"ts":2,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":7,"s":0.5},{"a":-3,"b":10,"t":0,"o":1,"x":{"ts":2,"ms":5}},{"l":0,"n":12,"ds":[6,6,2,4,1,2,5,3,5,3,4,3],"q":6,"v":3},{"l":4,"n":20,"ds":[6,8,10,11,11,10,7,5,7,5,12,8,9,6,6,7,10,6,6,10],"q":7,"v":5},{"x":[94,39,214],"t":1,"N":11,"c":8,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"l":[5,0,1,2,3,4]},{"x":[181,4,227,50],"t":1,"N":2,"c":3,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"g":2},{"t":0,"b":-64,"a":-116,"c":4,"N":10},{"N":6,"a":4,"b":3,"c":3,"t":1},{"na":9,"a":16,"b":12,"c":2,"t":0,"h":0,"gt":4}]
[[1],[{"x":160,"y":240},{"x":240,"y":160}],"\frac{14}{5}","2","2",[1,2,3],"FED","64","\frac{12}{5}","20"]