Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":5,"ms":2},"y":{"ts":5,"ms":2}},{"a":{"ts":-1,"ms":3},"c":2,"s":-2.5},{"a":5,"b":4,"t":1,"o":1,"x":-2.5},{"l":1,"n":18,"ds":[11,14,12,13,10,10,15,14,11,14,16,15,16,13,12,11,14,15],"q":1,"v":1},{"l":4,"n":18,"ds":[12,9,10,8,5,7,6,7,8,7,11,7,8,10,9,8,10,8],"q":5,"v":7},{"x":[233,92,244,103],"t":1,"N":2,"c":2,"s":1,"lc":1,"gt":[2,3,1],"l":[4,2,0,1,3,5]},{"x":[139,53,260],"t":1,"N":6,"c":7,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-48,"a":-96,"c":9,"N":1},{"N":2,"a":24,"b":10,"c":3,"t":1},{"na":4,"a":8,"b":6,"c":5,"t":2,"h":1,"gt":1}]
[[0],[{"x":320,"y":240},{"x":80,"y":160}],"\frac{-17}{2}",["2","3","2","2","4","3","2"],"1",[1,2,3],"GHI","48","\frac{120}{13}","10"]