Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":3},"x":{"ts":1,"ms":1},"y":{"ts":-2,"ms":3}},{"a":{"ts":-1,"ms":1},"c":1,"s":-4},{"a":5,"b":-4,"t":1,"o":1,"x":6},{"l":4,"n":10,"ds":[12,10,7,9,11,6,10,9,10,11],"q":2,"v":4},{"l":2,"n":18,"ds":[31,33,34,34,32,33,34,33,32,35,33,32,34,35,34,31,35,32],"q":7,"v":1},{"x":[92,56,219,183],"t":1,"N":2,"c":6,"s":1,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[0,1,3,5,2,4]},{"x":[54,76,192],"t":0,"N":9,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":1},{"t":1,"b":-50,"a":-100,"c":5,"N":10},{"N":9,"a":4,"b":3,"c":4,"t":2},{"na":1,"a":8,"b":6,"c":8,"t":1,"h":1,"gt":1}]
[[0],[{"x":80,"y":80},{"x":280,"y":280}],"26","3","2",[0,1,4],"NML","50","2.4","10"]