Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-4,"ms":1},"x":{"ts":3,"ms":1},"y":{"ts":-11,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":2},"c":7,"s":2},{"a":4,"b":3,"t":1,"o":0,"x":-2.5},{"l":4,"n":18,"ds":[7,12,7,7,6,6,11,7,5,11,11,10,6,12,8,11,6,8],"q":1,"v":1},{"l":1,"n":20,"ds":[15,11,12,15,16,12,13,12,15,11,15,12,15,12,12,14,14,12,15,12],"q":2,"v":3},{"x":[75,92,227,244],"t":0,"N":7,"c":6,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"l":[4,5,0,3,1,2]},{"x":[197,26,225,54],"t":1,"N":3,"c":0,"s":1,"lc":1,"gt":[1,3,2],"g":1},{"t":2,"b":-62,"a":-121,"c":2,"N":2},{"N":1,"a":16,"b":12,"c":7,"t":0},{"na":2,"a":8,"b":6,"c":3,"t":1,"h":3,"gt":1}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":280,"y":80}],"-7",["1","4","4","2","1","4","2"],"20",[2,4,5],"FDE","59","\frac{ }{ }","10"]