Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-4,"ms":1},"x":{"ts":-7,"ms":1},"y":{"ts":28,"ms":1}},{"a":{"ts":-1,"ms":1},"c":7,"s":3.5},{"a":6,"b":-9,"t":1,"o":1,"x":-5},{"l":2,"n":10,"ds":[32,33,36,32,32,36,31,35,32,32],"q":5,"v":3},{"l":2,"n":10,"ds":[31,36,32,34,32,30,34,35,35,34],"q":7,"v":1},{"x":[127,58,247],"t":1,"N":10,"c":6,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[0,1,3,5,4,2]},{"x":[36,44,251,259],"t":1,"N":6,"c":0,"s":1,"lc":1,"gt":[3,2,1],"g":1},{"t":1,"b":-66,"a":-132,"c":6,"N":8},{"N":6,"a":32,"b":24,"c":0,"t":2},{"na":6,"a":16,"b":12,"c":2,"t":1,"h":2,"gt":1}]
[[0],[{"x":240,"y":240},{"x":160,"y":160}],"-39","1","1",[0,1,5],"GHI","66","\frac{96}{5}","20"]