Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":-3,"ms":1},"y":{"ts":-3,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":2},"c":6,"s":0.5},{"a":-3,"b":6,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":5}},{"l":3,"n":16,"ds":[10,11,10,8,11,10,9,7,11,12,7,7,7,8,7,12],"q":0,"o":[2,0,1,3],"v":1},{"l":5,"n":14,"ds":[3,2,2,2,9,8,2,9,9,9,6,10,8,6],"q":2,"v":0},{"x":[104,61,246],"t":0,"N":6,"c":5,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"l":[3,5,1,0,2,4]},{"x":[57,38,202,183],"t":1,"N":3,"c":0,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"g":2},{"t":2,"b":-54,"a":-117,"c":2,"N":3},{"N":10,"a":32,"b":24,"c":8,"t":0},{"na":7,"a":4,"b":3,"c":3,"t":1,"h":3,"gt":0}]
[[0],[{"x":280,"y":80},{"x":240,"y":140}],"\frac{27}{5}",[1],"14",[2,3,4],"GFE","63","\frac{ }{ }","5"]