Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":3},"x":{"ts":-1,"ms":2},"y":{"ts":-1,"ms":3}},{"a":{"ts":-1,"ms":1},"c":6,"s":-2},{"a":6,"b":11,"t":1,"o":0,"x":-1},{"l":0,"n":16,"ds":[7,6,6,5,2,3,3,3,6,6,7,6,6,7,4,2],"q":5,"v":3},{"l":3,"n":18,"ds":[10,10,12,10,11,11,7,11,7,11,8,7,8,10,11,7,8,9],"q":8,"v":0},{"x":[173,66,211,104],"t":1,"N":7,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[5,1,0,2,3,4]},{"x":[3,80,180],"t":1,"N":8,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[1,0,2],"g":1},{"t":0,"b":-66,"a":-114,"c":9,"N":4},{"N":7,"a":32,"b":24,"c":4,"t":1},{"na":4,"a":16,"b":12,"c":0,"t":2,"h":2,"gt":4}]
[[0],[{"x":240,"y":240},{"x":280,"y":280}],"5","1","4",[1,2,3],"LMK","66","\frac{768}{40}","20"]