Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":5,"ms":2},"y":{"ts":5,"ms":2}},{"a":{"ts":3,"ms":2},"c":9,"s":-3},{"a":-8,"b":1,"t":0,"o":0,"x":{"ts":2,"ms":5}},{"l":4,"n":18,"ds":[12,12,11,12,6,7,10,7,8,11,10,11,11,6,10,6,5,7],"q":2,"v":5},{"l":4,"n":16,"ds":[5,10,7,11,10,11,5,10,12,12,11,8,11,9,8,6],"q":2,"v":7},{"x":[42,92,205,255],"t":0,"N":3,"c":7,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"l":[1,3,0,2,4,5]},{"x":[162,7,207],"t":0,"N":6,"c":9,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":1},{"t":0,"b":-44,"a":-136,"c":9,"N":3},{"N":3,"a":16,"b":12,"c":9,"t":2},{"na":4,"a":12,"b":16,"c":10,"t":1,"h":3,"gt":3}]
[[0],[{"x":280,"y":80},{"x":120,"y":320}],"\frac{-11}{5}","3","16",[0,2,3],"KIH","44","\frac{192}{20}","12"]