Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":3,"ms":1},"x":{"ts":-4,"ms":1},"y":{"ts":-13,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":1,"s":-3},{"a":7,"b":11,"t":0,"o":0,"x":{"ts":3,"ms":10}},{"l":0,"n":10,"ds":[2,6,4,3,6,1,2,2,6,4],"q":2,"v":4},{"l":1,"n":14,"ds":[14,12,15,11,12,10,14,15,15,13,12,15,11,12],"q":4,"v":2},{"x":[153,46,204],"t":1,"N":7,"c":3,"s":0,"lc":0,"gt":[2,0,1],"l":[5,3,4,0,2,1]},{"x":[26,52,192],"t":0,"N":8,"c":4,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":1,"b":-44,"a":-88,"c":1,"N":10},{"N":6,"a":12,"b":16,"c":2,"t":1},{"na":1,"a":30,"b":16,"c":8,"t":2,"h":0,"gt":3}]
[[1],[{"x":240,"y":240},{"x":280,"y":280}],"\frac{131}{10}","3","4",[3,4,5],"LKM","44","\frac{192}{20}","30"]