Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":1},"x":{"ts":-5,"ms":1},"y":{"ts":11,"ms":1}},{"a":{"ts":2,"ms":3},"c":8,"s":-2.5},{"a":5,"b":-2,"t":1,"o":0,"x":-4},{"l":0,"n":16,"ds":[5,5,2,3,4,3,5,6,7,5,6,3,3,5,6,5],"q":2,"v":3},{"l":3,"n":16,"ds":[8,12,12,10,11,7,11,11,11,7,9,11,11,7,8,11],"q":4,"v":2},{"x":[226,17,256],"t":0,"N":7,"c":7,"s":0,"lc":0,"gt":[2,0,1],"l":[1,5,4,3,0,2]},{"x":[53,52,250],"t":1,"N":9,"c":5,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":1,"b":-62,"a":-124,"c":4,"N":6},{"N":5,"a":60,"b":32,"c":5,"t":1},{"na":8,"a":8,"b":6,"c":8,"t":2,"h":3,"gt":4}]
[[1],[{"x":320,"y":120},{"x":80,"y":280}],"-22","6","7",[0,4,5],"LMN","62","\frac{480}{17}","10"]