Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":2},"x":{"ts":-6,"ms":1},"y":{"ts":-7,"ms":2}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":6,"s":3},{"a":6,"b":8,"t":0,"o":1,"x":{"ts":3,"ms":7}},{"l":2,"n":18,"ds":[34,35,35,32,31,34,32,32,30,32,36,32,34,32,33,32,30,33],"q":6,"v":5},{"l":5,"n":12,"ds":[3,4,5,4,4,9,4,5,4,9,9,6],"q":5,"v":0},{"x":[58,24,201],"t":1,"N":5,"c":4,"s":0,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[2,5,0,1,3,4]},{"x":[260,45,250,35],"t":1,"N":4,"c":3,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":1},{"t":0,"b":-48,"a":-132,"c":1,"N":5},{"N":6,"a":4,"b":3,"c":3,"t":1},{"na":1,"a":6,"b":8,"c":0,"t":0,"h":1,"gt":1}]
[[1],[{"x":280,"y":120},{"x":240,"y":160}],"\frac{74}{7}","2","1",[0,2,3],"FHG","48","\frac{12}{5}","10"]