Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-3,"ms":4},"x":{"ts":-4,"ms":1},"y":{"ts":3,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":9,"s":-2.5},{"a":5,"b":6,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":2}},{"l":5,"n":16,"ds":[8,11,6,9,11,9,6,7,7,6,12,7,9,5,9,11],"q":1,"v":4},{"l":4,"n":16,"ds":[11,7,10,6,7,9,5,9,7,7,7,6,11,7,10,5],"q":1,"v":1},{"x":[212,75,221],"t":0,"N":10,"c":7,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"l":[5,3,0,1,4,2]},{"x":[71,22,220],"t":0,"N":1,"c":4,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-56,"a":-112,"c":7,"N":9},{"N":10,"a":30,"b":16,"c":2,"t":1},{"na":9,"a":32,"b":24,"c":9,"t":1,"h":1,"gt":1}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":280,"y":120}],"\frac{17}{2}",["1","3","3","1","4","3","1"],"16",[2,3,5],"EDC","56","\frac{ }{ }","40"]