Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":3},"x":{"ts":6,"ms":2},"y":{"ts":1,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":4,"s":-1},{"a":-6,"b":-6,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":2}},{"l":4,"n":18,"ds":[9,10,9,11,11,11,6,5,8,9,8,12,6,8,6,8,7,6],"q":0,"o":[3,1,0,2],"v":7},{"l":1,"n":10,"ds":[15,16,15,11,11,14,11,14,11,15],"q":4,"v":3},{"x":[43,27,226],"t":0,"N":8,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"l":[4,2,0,1,3,5]},{"x":[44,39,209],"t":0,"N":1,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":1},{"t":1,"b":-34,"a":-68,"c":6,"N":7},{"N":10,"a":40,"b":42,"c":4,"t":1},{"na":6,"a":20,"b":48,"c":2,"t":1,"h":2,"gt":0}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":280,"y":120}],"-9",[2],"4",[1,2,3],"CDE","34","\frac{840}{29}","52"]