Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":2},"x":{"ts":8,"ms":2},"y":{"ts":5,"ms":2}},{"a":{"ts":-1,"ms":2},"c":4,"s":-4.5},{"a":6,"b":7,"t":1,"o":1,"x":2.5},{"l":1,"n":18,"ds":[13,14,12,11,12,14,14,11,14,15,10,14,11,15,13,11,16,11],"q":3,"v":4},{"l":3,"n":18,"ds":[8,11,7,7,12,10,8,7,9,11,8,9,11,9,11,10,9,8],"q":0,"o":[3,0,2,1],"v":1},{"x":[230,1,249,20],"t":1,"N":6,"c":9,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"l":[5,1,4,0,2,3]},{"x":[114,15,209,110],"t":0,"N":0,"c":7,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":2},{"t":1,"b":-60,"a":-120,"c":1,"N":9},{"N":10,"a":6,"b":8,"c":9,"t":1},{"na":1,"a":4,"b":3,"c":4,"t":1,"h":3,"gt":4}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":280,"y":240}],"105","1",[1],[1,3,4],"CDB","60","\frac{24}{5}","5"]