Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":3},"x":{"ts":3,"ms":2},"y":{"ts":-2,"ms":3}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":1,"s":3},{"a":5,"b":10,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":8}},{"l":3,"n":16,"ds":[8,9,9,12,10,7,6,10,8,6,8,8,7,9,7,6],"q":6,"v":1},{"l":0,"n":12,"ds":[6,3,1,7,3,4,4,7,6,4,2,7],"q":6,"v":4},{"x":[103,94,232],"t":1,"N":3,"c":7,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"l":[4,1,0,2,3,5]},{"x":[119,42,209,132],"t":0,"N":5,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[3,1,2],"g":1},{"t":1,"b":-58,"a":-116,"c":1,"N":2},{"N":3,"a":12,"b":5,"c":7,"t":0},{"na":3,"a":12,"b":16,"c":4,"t":1,"h":1,"gt":4}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":240,"y":160}],"\frac{85}{8}","3","3",[1,2,3],"FGH","58","\frac{60}{13}","20"]