Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

[{"a":{"ts":3,"ms":1},"x":{"ts":-8,"ms":2},"y":{"ts":-11,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":2,"s":2.5},{"a":6,"b":-3,"t":0,"o":1,"x":{"ts":1,"ms":7}},{"l":4,"n":20,"ds":[6,12,11,12,10,6,11,12,10,7,11,9,9,7,7,8,6,11,7,6],"q":0,"o":[3,0,2,1],"v":5},{"l":2,"n":14,"ds":[34,32,34,35,32,35,35,34,30,34,32,35,30,35],"q":3,"v":0},{"x":[115,20,218],"t":0,"N":5,"c":3,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"l":[3,4,1,2,5,0]},{"x":[29,93,193,257],"t":0,"N":0,"c":5,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":1},{"t":1,"b":-42,"a":-84,"c":6,"N":5},{"N":6,"a":12,"b":5,"c":2,"t":1},{"na":3,"a":8,"b":6,"c":8,"t":1,"h":3,"gt":2}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":200,"y":200}],"\frac{-15}{7}",[0],"4",[2,3,5],"CDB","42","\frac{60}{13}","10"]