Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-4,"ms":3},"x":{"ts":-3,"ms":1},"y":{"ts":4,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":7,"s":-3},{"a":-9,"b":10,"t":0,"o":1,"x":{"ts":1,"ms":4}},{"l":4,"n":16,"ds":[7,11,9,10,12,9,10,7,12,8,11,10,7,6,12,6],"q":3,"v":6},{"l":1,"n":12,"ds":[15,12,14,14,12,15,15,15,10,12,10,15],"q":3,"v":2},{"x":[132,36,226,130],"t":1,"N":6,"c":7,"s":1,"lc":1,"gt":[2,1,3],"l":[0,4,5,1,3,2]},{"x":[222,56,232,66],"t":0,"N":5,"c":10,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":2},{"t":0,"b":-40,"a":-140,"c":5,"N":7},{"N":6,"a":32,"b":24,"c":3,"t":1},{"na":5,"a":16,"b":30,"c":2,"t":1,"h":1,"gt":2}]
[[0],[{"x":280,"y":160},{"x":360,"y":120}],"\\frac{31}{4}","1","4",[0,3,5],"HIG","40","\\frac{96}{5}","34"]