Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-4,"ms":1},"x":{"ts":6,"ms":2},"y":{"ts":-12,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":4},"c":5,"s":-1.5},{"a":6,"b":8,"t":0,"o":1,"x":{"ts":3,"ms":8}},{"l":2,"n":14,"ds":[31,31,32,31,30,34,36,33,30,31,34,31,30,30],"q":1,"v":3},{"l":0,"n":14,"ds":[7,2,6,1,3,2,5,3,5,5,4,6,2,1],"q":2,"v":2},{"x":[190,76,248],"t":1,"N":3,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[4,0,5,2,1,3]},{"x":[17,16,235,234],"t":1,"N":10,"c":4,"s":1,"lc":1,"gt":[1,3,2],"g":2},{"t":1,"b":-46,"a":-92,"c":8,"N":9},{"N":6,"a":12,"b":16,"c":9,"t":0},{"na":7,"a":20,"b":21,"c":4,"t":0,"h":2,"gt":2}]
[[0],[{"x":360,"y":80},{"x":200,"y":200}],"\frac{41}{4}",["4","5","1","1","2","1"],"14",[1,3,4],"NLM","46","\frac{48}{5}","29"]