Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":3},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":-7,"ms":3}},{"a":{"ts":-3,"ms":1},"c":0,"s":-4},{"a":3,"b":10,"t":0,"o":1,"x":{"ts":3,"ms":4}},{"l":1,"n":14,"ds":[15,13,11,13,11,12,14,16,16,11,14,12,16,11],"q":2,"v":4},{"l":1,"n":18,"ds":[11,11,15,15,12,10,15,14,12,15,13,13,12,15,10,15,13,14],"q":0,"o":[0,2,3,1],"v":2},{"x":[23,60,204,241],"t":0,"N":1,"c":4,"s":1,"lc":1,"gt":[1,3,2],"l":[5,3,2,0,1,4]},{"x":[128,4,220,96],"t":0,"N":1,"c":8,"s":1,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":2},{"t":0,"b":-44,"a":-136,"c":2,"N":2},{"N":4,"a":32,"b":24,"c":1,"t":1},{"na":3,"a":4,"b":3,"c":2,"t":0,"h":1,"gt":3}]
[[0],[{"x":240,"y":320},{"x":160,"y":80}],"\frac{49}{4}","4",[0],[2,3,4],"CED","44","\frac{96}{5}","4"]