Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":1},"x":{"ts":4,"ms":2},"y":{"ts":-2,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":9,"s":-4},{"a":3,"b":11,"t":0,"o":1,"x":{"ts":2,"ms":3}},{"l":4,"n":14,"ds":[7,5,10,8,7,8,5,7,8,10,12,11,9,10],"q":0,"o":[1,2,0,3],"v":5},{"l":0,"n":16,"ds":[3,4,2,3,4,6,4,3,6,2,5,3,6,6,4,6],"q":4,"v":0},{"x":[4,45,180],"t":1,"N":1,"c":7,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"l":[2,5,3,0,1,4]},{"x":[20,32,166,178],"t":0,"N":8,"c":2,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":2},{"t":1,"b":-44,"a":-88,"c":1,"N":1},{"N":3,"a":8,"b":15,"c":2,"t":0},{"na":2,"a":60,"b":32,"c":9,"t":1,"h":3,"gt":1}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":200,"y":200}],"13",[2],"5",[0,3,4],"LMK","44","\frac{120}{17}","68"]