Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-3,"ms":2},"x":{"ts":-7,"ms":1},"y":{"ts":21,"ms":2}},{"a":{"ts":2,"ms":3},"c":1,"s":2},{"a":-3,"b":1,"t":1,"o":1,"x":-1.5},{"l":0,"n":18,"ds":[3,5,3,4,4,5,6,7,4,6,6,4,2,5,4,2,3,2],"q":0,"o":[3,0,1,2],"v":3},{"l":1,"n":12,"ds":[12,12,12,12,13,13,13,15,12,13,12,13],"q":4,"v":1},{"x":[239,60,218],"t":0,"N":5,"c":9,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[0,4,2,5,1,3]},{"x":[196,70,231,105],"t":0,"N":1,"c":6,"s":1,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":2},{"t":0,"b":-30,"a":-150,"c":4,"N":2},{"N":9,"a":16,"b":12,"c":0,"t":0},{"na":11,"a":24,"b":10,"c":9,"t":1,"h":1,"gt":3}]
[[0],[{"x":200,"y":200},{"x":320,"y":120}],"\frac{11}{2}",[1],"6",[0,2,4],"EDC","30","\frac{48}{5}","24"]