Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":146,"dec1":2,"num2":67,"dec2":1},{"value":5.14,"mul":0.001,"type":1,"ans":5140},{"id":38,"so":8.8},{"so2":8,"so1":8,"type":1},{"so2":87,"so1":581.16},{"so2":9.92,"so1":69.44},{"typeA":4,"typeB":3,"mul":60,"A":120,"B":2,"list_multiple":[60]},{"idx":8,"op1":1,"op2":2,"so2":0.4,"so1":14.4,"x":20.5,"so3":2.44},{"idx":3,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":6,"y":3},"C":{"x":8,"y":7},"D":{"x":4,"y":7}},{"value":13,"color":5}]
["9,782","5140","528","1","6,68","7","2","20,5","18","13"]