Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":7351,"dec1":3,"num2":35,"dec2":1},{"value":362.9,"mul":0.01,"type":1,"ans":36290},{"id":43,"so":3.7},{"so2":32,"so1":8,"type":0},{"so2":15,"so1":5.9505},{"so2":69,"so1":393.3},{"typeA":2,"typeB":1,"mul":24,"A":144,"B":6,"list_multiple":[24]},{"idx":11,"op1":2,"op2":1,"so1":0.8,"x":35,"so2":0.1,"so3":27.9},{"idx":2,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":8,"y":9},"D":{"x":8,"y":4}},{"value":92,"color":3}]
["25,7285","36290","11,1","0,25","0,3967","5,7","6","35","27,5","92"]