Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":5322,"dec1":2,"num2":81,"dec2":2},{"value":7.201,"mul":0.001,"type":1,"ans":7201},{"id":35,"so":5.4},{"so2":32,"so1":4,"type":0},{"so2":14,"so1":38.22},{"so2":70.9,"so1":85.08},{"typeA":1,"typeB":2,"mul":24,"A":8,"B":192,"list_multiple":[24]},{"idx":12,"op1":0,"op2":1,"x":75.3,"so1":3.6,"so2":25.8,"so3":53.1},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":6},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":7,"y":2}},{"value":81,"color":5}]
["43.1082","7201","16.2","0.125","2.73","1.2","192","75.3","22.5","81"]