Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4568 người đã làm bài

[{"num1":2884,"dec1":1,"num2":26,"dec2":2},{"value":0.1465,"mul":0.1,"type":1,"ans":1.465},{"id":36,"so":1.9},{"so2":10,"so1":4,"type":1},{"so2":77,"so1":7.007},{"so2":52.7,"so1":669.29},{"typeA":3,"typeB":1,"mul":1440,"A":12960,"B":9,"list_multiple":[24,60]},{"idx":5,"op1":1,"op2":1,"x":0.8,"so1":0.7,"so2":0.1,"so3":0},{"idx":2,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":1,"y":1},"B":{"x":9,"y":1},"C":{"x":6,"y":5},"D":{"x":1,"y":5}},{"value":24,"color":4}]
["74,984","1,465","1140","0,4","0,091","12,7","9","0,8","26","24"]